Trang: Quan hệ cổ đông

Thông báo tạm dừng tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thuỷ sản 584 Nha Trang Căn cứ vào thông báo số 178/TB-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình mới. Trong đó, nêu rõ việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông […]

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 584 Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: I. Chương trình, nội dung cuộc họp: II. Báo cáo […]