Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 584 Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:


I. Chương trình, nội dung cuộc họp:

II. Báo cáo kiểm toán:
https://drive.google.com/drive/folders/1kzu6dGZgc8JQ4z_8PHnBJM-O9mZC03_u?usp=sharing

Trân trọng thông báo!