Các bản tự công bố sản phẩm

CÁC BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM:

– Bản tự công bố loại 15 đạm: https://drive.google.com/file/d/1HkQz-MWUAiT9xXs1a7sVE3sWbkrF5WlS/view?usp=sharing

– Bản tự công bố loại 20 đạm: https://drive.google.com/file/d/1lKXtRHpqNi-f1Ifl406hVtcPPZtZtZ91/view?usp=sharing

– Bản tự công bố loại 25 đạm: https://drive.google.com/file/d/1p9Q82uG8738o6LoukddY3f0QC40MfUeF/view?usp=sharing

– Bản tự công bố loại 30 đạm: https://drive.google.com/file/d/1gfZkkKGf5lTAiZXUqy4uGT_uGBnvI_GW/view?usp=sharing

– Bản tự công bố loại 35 đạm: https://drive.google.com/file/d/1WciQrNsEkhedfM7ceHUjmuanjTG2REpS/view?usp=sharing

– Bản tự công bố loại 40 đạm: https://drive.google.com/file/d/1H2Mv7clxAQxRx_0aMluind2PH-5H3mpz/view?usp=sharing

– Bản tự công bố loại 60 đạm: https://drive.google.com/file/d/1qNJmTQlVZYYXlG3TPcAolmitMsdWKvaF/view?usp=sharing