Trang: Quan hệ cổ đông

Thông báo họp ĐHĐCĐ năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông thông báo và các tài liệu liên quan V/v họp ĐHĐCĐ năm 2023 (Đính kèm các liên kết bên dưới): Thông báo mời họp Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2023 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2023 Quy chế dự họp ĐHĐCĐ năm 2023 Báo cáo ĐHĐCĐ năm […]