Nước mắm 584 Nha Trang đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2020

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Chính phủ giao Bộ Công Thương quản lý, thực hiện với mục đích xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về sản phẩm hàng hóa, đa dạng, phong phú về dịch vụ, tăng cường sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nước mắm 584 Nha Trang đạt thương hiệu quốc gia đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực hoạt động của mình, luôn nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo uy tín chất lượng, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu.